Algemene voorwaarden

Als importeur en leverancier van top kwaliteit Beton Cire doen wij ons uiterste best om u als klant zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Algemene levering – en verkoop voorwaarden van Beton Aparte International BV te Baarle Nassau.

Artikel 1. ALGEMEEN

1.0 Beton Aparte International BV te Baarle Nassau handelt onder de naam Beton Aparte en zijn website heet www.beton-aparte.nl www.beton-aparte.be en www.beton-aparte.com.

1.1 Beton Aparte International BV te Baarle Nassau is een Nederlands bedrijf en op deze leveringsvoorwaarden is dan ook het Nederlands recht van toepassing.

1.2 Deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door derden, verder opdrachtgever te noemen, met Beton Aparte International BV te Baarle Nassau verder BA te noemen, gesloten overeenkomsten met betrekking tot de levering van beton ( Cire ) materialen, gereedschappen en producten, uit te voeren werkzaamheden, workshops, akties en adviezen.

1.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk door BA aan opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.

1.4 Deze levering- en verkoopvoorwaarden worden geacht door opdrachtgever gelezen en aanvaard te zijn alvorens tot bestelling over te gaan ( vinkje op de website ), zelfs ingeval deze in tegenspraak zijn met de voorwaarden van de opdrachtgever.

1.5 Indien opdrachtgever, besteld heeft dan is hiermede de opdrachtgever volledig akkoord met de door ons gebruikte algemene voorwaarden en eventuele aanvulling hierop.

Artikel 2. LEVERING

2.1 Leveringen via de site of aan consumenten geschieden enkel bij vooruitbetaling. Dealers en verwerkers kunnen via factuur of automatische incasso achteraf betalen mits een goedgekeurde krediet check.

2.2 Bij leveringen per m² geeft BA meer dan voldoende mee. Verbruik is heel afhankelijk van de ondergrond en verwerker en geeft geen recht op gratis nalevering.

2.3 De opdrachtgever dient zorg te dragen dat levering kan geschieden . als levering niet kan geschieden en de bestelde producten retour komen behoud BA het recht om conform deze leveringsvoorwaarden te handelen.

2.4 Leveringen geschieden op de begane grond. Of volgens regels van transporteur.

Artikel 3. UITVOERINGSTERMIJN

3.1 Als de bestelling binnen komt word deze binnen 1 werkdag verwerkt en de transporteur verwittigd. Over het algemeen word de bestelling binnen 3 werkdagen thuis bezorgt.

3.2 Overschrijding van eventuele leveringstermijnen kunnen nimmer leiden tot schadevergoeding op welke wijze dan ook.

Artikel 4. TUSSENTIJDSE PRIJSVERHOGINGEN

4.1 BA behoudt zich het recht voor haar prijzen in geval van wijziging in loonkosten, sociale lasten, grondstofprijzen, transportkosten e.d. te herzien en aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5. RETOUR ZENDEN, KLACHTEN, KLEUR EN GARANTIES

5.1 Retourzendingen m.b.t. garanties dienen altijd binnen 14 dagen na lever datum , met een goede omschrijving van welke garantie , te worden ingediend via ons contact formulier.

5.2 Aangebroken bestellingen , bestellingen op kleur en custum made bestellingen per m² kunt u niet retour zenden.

5.3 BA kan aangemaakte of overgehouden producten niet terug nemen. Schone lege emmers kunnen wel gerecycleerd worden.

5.2 Klachten welke ontstaan zijn door advies , productinformatieblad fouten of over zijn vakman dealers kunnen niet op BA verhaald worden.

5.3 Een gegronde bevinding van de garantie kan tot niets anders dan kosteloos leveren van het aantal m² waar garantie betrekking tot had , of vervanging van gereedschap.

5.4 Eventuele reparaties/verbeteringen mogen nimmer worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BA.

5.5 Kleur verschillen ontstaan door een nieuwe badge dienen ten aller tijde door opdrachtgever geaccepteerd te worden. Bestel al je materiaal in 1 keer om zeker te zijn van een universele kleur.

5.6 Bij onoordeelkundige behandeling van het oppervlak zoals reinigen met chemische middelen , onvoldoende zorg , bruut geweld en oneigenlijk gebruik vervalt de garantie.

5.7 Garantie aanspraak of klacht schort de betalingsverplichting niet op.

5.8 Bij volledige betaling van de door BA geleverde producten en of diensten kan er pas aanspraak gemaakt worden op de garanties. Vervolgschade veroorzaakt door niet tijdig te handelen worden niet vergoed of vervangen.

5.9 Geschillen kunnen altijd worden voorgelegd aan een Nederlandse Burgerlijke rechter in Nederland. BA zal conform uitspraak handelen.

5.10 Indien BA naar aanleiding van een klacht van de opdrachtgever tot expertise besluit, zijn de kosten van de deskundigen voor rekening van de opdrachtgever. Na betaling van deze kosten word de expertise aangevraagd.

5.11 Klachten over esthetischiteit kunnen wij niet in behandeling nemen , simpelweg omdat esthetischiteit niet te meten is.

5.12 We hebben geen invloed op de uiteindelijke kleur. De kleur word altijd op mengverhouding geleverd , de uiteindelijke kleur zal altijd anders zijn afhankelijk van lichtinval , plaatsing , luchtvochtigheid en nog veel meer factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke kleur.

Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De aansprakelijkheid van BA voor schade veroorzaakt door bewezen gebreken van het geleverde zal nimmer het netto bedrag, van geleverde te boven gaan c.q. de overeengekomen prijs per eenheid zal slechts gelden voor dat deel waarop eventuele klacht betrekking heeft. Overige directe of indirecte schade, waaronder schade van derden of winstderving wordt nimmer vergoed.

Artikel 6. RETOUR ZENDEN ANNULERING

6.1 Binnen de wettelijke termijn kan kosteloos geretourneerd worden.

6.2 Dit geld natuurlijk niet voor de custum made producten , dit zijn de bestellingen die per m² gaan en voor de producten waar een kleur word opgegeven.

6.3 Retourzending nooit terugsturen zonder schriftelijk akkoord van BA.. Dit word in antwoord van uw mail aan u kenbaar gemaakt.

Artikel 7. BETALINGEN

7.1 Betalingen geschieden bij vooruitbetaling, cash bij ophaal, krediet of automatische incasso bij de aangesloten bedrijven.

7.2 Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden en / of betaling nog niet is voldaan dan is opdrachtgever aan BA rente verschuldigd van 1% per maand van het verschuldigde bedrag voor elke maand of gedeelte daarvan.

7.3 BA heeft het recht een betaling direct opeisbaar te stellen en/of een voorschot en/of bankgarantie te verlangen alvorens tot uitvoering van de leveringen over te gaan.

7.4 De opdrachtgever is door het sluiten van de overeenkomst verplicht tot het betalen van alle kosten die BA maakt ter incassering van haar vordering ongeacht de in lid 2 bedoelde rente vergoeding. Onder deze kosten worden onder andere alle kosten begrepen welke door BA gemaakt worden ter incassering van het te vorderen bedrag. De buitengerechtelijke kosten zoals incassokosten worden vastgelegd door het incasso bedrijf dat de incasso uitvoert.

7.5 De opdrachtgever zal geen enkel bedrag van het bedrag van de factuur van BA mogen inhouden of claimen voor eventuele geschillen.

Artikel 8. OVERMACHT

8.1 Overmacht waaronder verhindering door of van onderaannemers of leveranciers van BA schorten de verplichtingen van BA tot uitvoering van de overeenkomst op, zonder dat BA tot enige schadevergoeding gehouden is. BA heeft het recht bij overmacht de opdracht, zonder verplichting tot schadevergoeding te annuleren. Dit geldt ook indien BA door haar leveranciers en onderaannemers niet in staat gesteld wordt, ongeacht de reden, te presteren.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Alle door BA verkochte materialen, gereedschappen en vervaardigde stukken blijven ons eigendom totdat opdrachtgever volledig zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

9.2 Producten bestemd voor het afwerken van onroerende goederen mogen pas verwerkt worden als het eigendom bij de koper ligt. D.w.z. als de factuur betaald is mogen de producten pas verwerkt worden.

Artikel 10. AANVULLING OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1 Alle algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toeleveranciers van BA zoals fabrieken, transporteur en toeleveranciers e.d. zijn onverminderd van kracht op de overeenkomst van BA. Deze zullen op verzoek van opdrachtgever toegezonden worden.

10.2 De op de site vermelde workshop voorwaarden, aktie voorwaarden, retourbeleid, garantiebeleid en de disclaimer gelden als aanvulling op deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 – AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ ACHTERAF BETALINGEN VIA BILLINK

11.1 Billink hanteert zijn eigen algemene voorwaarden. Je kan alle voorwaarden lezen bij hun op hun site ; Consument- en gebruikersvoorwaarden Achteraf betalen via Billink

payments